29 Şubat 2012 Çarşamba

Tarihden Ders Çıkarmak: Hz. İbrahim ve Hz. Nuh

 ANA SAYFA É


Tarihte Mezopotamya, tek tanrılı dinle müşriklerin mücadele alanı olmuştur. Kuran’da bu mücadelenin başlangıcı, Hz. İbrahim olarak verilir. İbrahim kavminde Allah inancı vardı, fakat şirk koşan bir kavimdi (6.Enam.78-79). Güneş, ay ve yıldızlara taparlardı. Hz. İbrahim’in Sümerlerin Kiş kentinden, babası Azer’in de Kiş kentinin rahip-kralı(Ensi) olduğu kanaatindeyim. Yeri geldikçe neden bu şekilde düşündüğümü açıklayacağım.
 Enam.76. Gece üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu benim rabbimdir (veya: rabbim budur)." Fakat (yıldız) kayboluverince: "Ben kaybolup gidenleri sevmem"demişti.

Enam.77. Ardından ayı doğar görünce: "Bu benim rabbim"demiş, fakat o da kayboluverince: "Andolsun"demişti "Eğer rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum."

Enam.78. Sonra güneşi doğarken görünce: "Budur benim rabbim. Bu en büyük"dedi. O da kayboluverince kavmine demişti ki: "Ey kavmim, doğrusu ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım."

Enam.79. "Gerçek şu ki, ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana (fetara) çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim."

 Yukarıdaki ayetler, Hz. İbrahim’in manevi ve düşünsel yolculuğundan bahsediyor. Aynı zamanda bu yolculuğu, Sümer kentlerini dolaşarak yaptığını düşünüyorum. Sümerlerin erken dönemlerinde her kentin bir mabedi bulunuyordu. Yıldızlara tapılan şehirlere gittiğinde bu inanca girdi. Sonra ay tanrısı Nanna’nın  tapınağının bulunduğu Ur kentine gittiğinde yıldızları ret edip ay tanrısı inancını benimsedi. Fakat Güneş tanrısı Utu’nun mabedinin bulunduğu Uruk kentine geldiğinde bu seferde güneş tanrısı inancını benimsedi. Sonunda bununda doğru bir inanç olmadığını anladı.

 Bakara.258. Allah kendisine mülk verdi diye rabbi konusunda İbrahim ile tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim: "Benim rabbim diriltir ve öldürür"demişti. O da: "Ben de öldürür ve diriltirim"demişti. (O zaman) İbrahim: "Kuşkusuz Allah güneşi doğudan getirir, (hadi) sen de onu batıdan getir"deyince, o kafir böylece afallayıp kalmıştı. Tanrı zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Yukarıdaki ayetteki sözler, ben tanrıyım diyen güneş tapınağı rahip-kralına söylenebilir diye düşünüyorum. Güneş tanrısı olduğunu iddia ediyor ama güneşin hiçbir hareketini kontrol edemiyor. Kent olarak güneş tapınağının bulunduğu Uruk’u, kişi olarak da buranın güneş tapınağını Ensi’sini düşünüyorum. 

 Burada bir çelişki ortaya çıkıyor. Tanrı olduğunu iddia eden bir adamın dinine Hz. İbrahim nasıl girer?! Benim düşüncem yakın doğudaki ateş-güneş kültünün, gnostik bir öğreti olmasından kaynaklanıyor. İslam içerisinde de “Enel Hak” taraftarlarının son derece fazla olduğu göz önüne alınırsa olay garip kaçmaz diye düşünüyorum.    

Hz. Nuh, Buzul Çağı

Buzul çağında Avrupa’nın buzlarla kaplı olduğu biliniyor. Nedense buzul çağı denince hep Avrupa’daki etkisi anlatılır ama başka yerlerdeki etkisi anlatılmaz. Belki de eskiden kutup bölgesi Avrupa’daydı. Beklide eskiden Antartika ve Grönland kutuplarda değildi.

 Göksel bir olaya bağlı olarak kutup ekseninin kaymasıyla kutup noktaları değişmiş olabilir. Eski kutup noktasını oluşturan Avrupa kutuplardan uzaklaşıp ılıman bölgeye kayarken, Antartika ve Grönland’da ılıman bölgeden kutuplara kaydı. Eski kutup noktalarında buzullar eridi. Fakat yeni oluşan kutup noktalarında buzul oluşması zaman aldı. Buda dünyada su seviyesinin artmasına ve iklim değişiklerine sebep oldu. Buzulların tekrar oluşmaya başlamasıyla da sular çekilmeye başladı.

 Eğer Mu ve Atlantis kıtası varsa, yanlış yerde aranıyor olabilir. Atlantis Grönland, Mu kıtası Antartika olabilir.

 Nuh peygamber, Babil’de Utnapiştim ismiyle geçer. Gerek Nuh'un, gerekse Utnapiştim'in sözlük anlamları belli değildir. Sümerler Nuh Peygambere, Zİ-UD-SUDDA diyorlardı. Bu addaki  “Zİ”“yaşam, can, ruh” demektir; “UD”, “zaman”, “SUDDA” da, “uzun” anlamına gelir. Bu üç sözcükten oluşan ad, “uzun ömürlü” demektir. Kuran, Nuh peygamberin 1000 sene yaşadığını ve 50 "amm" eksik olduğunu  belirtir.

Ankebut - 14: Andolsun ki Nuh'u kendi toplumuna irsâl ettik de onların içinde elli yıl hariç bin sene kaldı! Zulümleri üzereyken tufan onları yakaladı.

 Mezopotamya uygarlıklarının efsanelerinde, Kuran’da geçen  peygamber kıssalarının benzerleri anlatılmaktadır. Bu yüzden Müslümanların Mezopotamya tarihine daha fazla önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder