27 Temmuz 2012 Cuma

Kadir Gecesi Gerçeği

Kuran cehaleti, küfrü hep karanlık olarak anlatmaktadır. Bknz: Bakara 17

Karanlık içindeki insanın hali gece gibidir.

Allah kudretine şahit olagelen insanın karanlıktan çıkışı için bir dönüm noktası olacaktır. Bu karanlığın sıyrılmaya başladığı gece hali KADİR GECEsi olup, Kuran ayetlerini okuyan biri bu karanlıktan kurtulmaya başlar. Bu dönüm noktası bin aydan hayırlıdır.

Karanlığın giderilmesi gündüze kadar olan bir süreçtir ve günümüzde aydınlanma olarakta ifade edilir. Aydınlanma sürecinde insanda bir hareketlilik ve güç meydana gelir. Zihni melekeleri açılır; ayetleri insanlara anlatma için bir ruh gelir.

Bu gelen ruh ise, temiz bilgi yani ruhul kudus, güvenilir bilgi yani ruhul emindir. Bu ayetlerin, meleklerin ve ruhun istifadeye sunulması aydınlanana kadar sürer.

Kadr Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Biz onu Kadir gecesinde indirdik.

Bu ayetteki zamirin ne gittiği noktasında bir çok görüş vardır. Sure bütünlüğünde değerlendirildiğin inzal olanın Ruh ve melekler olduğu görülmektedir. Bu her iniş yani bir çok Müslüman için geçerlidir. Duhan Suresi bu sure bütünlüğünde değerlendirilmelidir.

Duhan1-6. Ha. Mim. -Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, -Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. - Her hikmetli işe o gecede hükmedilir. -katımızdan emir. -Çünkü biz, mürselinleriz. gönderilenleriz, -Senin Rabb'inin acıması gereği olarak .Doğrusu o işitendir ,bilendir.
Son nebinin örnekliği ile Kuranın gece okunması öğütlenir Bknz: Müzzemmil Suresi

Hz. Musa'nın Allah ile sözleşmesi yine gece ile ifade edilmektedir. Bkn: Bakara 51, Araf 142 

Allahın ayetlerini görülmesi yine bir gece ile ifade edilmektedir. Bknz: İsra 1, Yasin 37

Kuran gece okuyuşlarını tavsiye etmektedir. Bknz: Ali İmran 113

İsra 12: Biz, geceyi ve gündüzü birer ayet  olarak yarattık. Nitekim, Rabbinizin nimetlerini (bknz: Nimet verdiklerini yoluna ilet "Fatiha suresi") araştırmanız, ayrıca, yılların sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip  aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz, her şeyi açık açık anlattık.

Müminun 66,67. Çünkü ayetlerim size okunurdu da, siz, buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin hezeyanlar savururdunuz.  

Furkan 64: Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. Ayrıca Bknz Zümer 9

2. Kadir gecesini idrak ettin mi? Vemâ edrâke mâ leyletu-lkadr(i)

İdrak etmek? Son nebi başta olmak üzere tüm müslümanlar gelen bir hitap.

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

Bu süre, takribi bir insan hayatına denk gelmekte olupp, hidayetin bir ömürden daha değerli olduğunu anlatmaktadır. 
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh , her iş için iner dururlar.

Burada ki "izin" Duhan suresinde ki "emir" ile değerlendirilmelidir.

Fussilet 30: Şüphesiz, Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vadolunan cennetle sevinin! derler.

Budaki melekler Kuran ayetleridir. Melik olan allahın emirleri ve hidayet rehberleri. Bu ayetler ne ile müjdelemektedir.  Melekler intak sanatı ile konuşturulup, hidayete erenler bu müjdeyi vermektedirler; Korkmayın, üzülmeyin, size vadolunan cennetle sevinin!

Mücadele 22: .....İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir.....

Nahl 102 De ki: Onu,  Ruh kudüs (Temiz bilgi) , iman edenlere sebat vermek, müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirir durur.(nezzelehü: Bu şeddeli ifade devamlılığı bildiri)

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kuranın enerjisi, gücü ve bilgisi insanı karanlıktan aydınlığa çıkarır.  
Rabbim karanlıklardan bizi kurtarsın.

Not: Meleklere iman konusu tekrar gözden geçirilmeden bu surenin anlaşılması zor olacaktır. Günümüz müslümanlarının "Meleklere iman" konusu sakıncalı bir boyuttadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder