11 Ekim 2012 Perşembe

Darüsselam Anayasa Teklif Metni
Darüsselam (Barış Yurdu) Anayasası

Bizler, Darüsselam’ın kurulmasını isteyen insanlar olarak, bu yeni
anayasa yapım vesile ile herkes için barış, özgürlük, adalet, eşitlik,
güvenlik ve mutluluğun gerçekleşmesi adına bu teklifi sunuyoruz. [1]

MADDE I

Bu anayasa ve içerdiği müteakip yasalar, mevcut olan tüm anayasaların,
mevzuatların, anlaşmaların, yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik
ve/veya yasaların yerine geçer ve onları geçersiz kılar.

Bu anayasa, uluslar arası hukuk ve antlaşmalar ile tanımlanmış olan
Barışyurdu’nun tüm eyalet, il ve bölgelerinde yürürlüğe girecektir.

Cumhuriyet içerisinde bulunan tüm insanlar ve tüzel kişiler,
anayasanın XIV. Maddesi uyarınca yenisi ile değiştirilene kadar,

bu anayasayı ve getirdiği yenilikleri her zaman korumak ve devam
ettirmekle yükümlüdürler. [2]

Barışyurdu içerisinde doğan veya yasayla vatandaşlığa alınmış tüm
kişiler yurttaş kabul edilirler.

MADDE II

Bu ulusun tüm vatandaşları Barış-gönüllüsü olarak çağırılırlar.[3]

Yurt içinde barış, diğer uluslarla barış ve doğa ile barış bu ulusun
en yüksek idealidir. [4]

Barış, ancak onur ve yaratıcılık, eleştirel düşünce ve güvenilir bilgi
yoluyla güçlendirilmiş bireyler aracılığı ile adalet ve hürriyet
ortamında gerçekleşebilir ve sürdürülebilir.[5]

Barış-gönüllüleri hükümeti, topluca küresel barışı teşvik eder. Bu
hedefe yönelik erişilebilir bir adım olarak, ülkeler birbirini izleyen
4 ay süre (haram aylar) ile küresel ateşkes sürecine katılmaya davet
edilecek ve bu süre, kademeli olarak gelişen küresel barışla birlikte
nihai sonuç olan 12 aya uzatılacaktır.

Savaşlar, sadece askeri saldırılara veya savaş ilan eden gruplara
karşı savunma amaçlıdır. Anlaşmazlıklar için barışçıl çözüm
arayışlarına girilmeli ve savaş hali ilânı öncesinde tüm çözüm
arayışları tüketilmiş olmalıdır.

Savaş teşvikinin azaltılması için, Barışyurdu içindeki özel
şirketlerin silah tasarımı, imalatı ve satışı yapması yasaktır.

Barışyurdu vatandaşlarının dünyanın herhangi bir yerinde
Paralı-Askerlik yapması yasaklanmıştır. Hükümet başka uluslara silah
satamaz veya bağışta bulunamaz ve Barış-gönüllüleri silahlar ve
savaşlar üzerinden kazanç elde edemez.

Adalet, barış ve hukukun üstünlüğü diğer tüm bağlılıkların üzerindedir. [6]

MADDE III

Barış-gönüllülerinin hak ve özgürlükleri bu Anayasada maddeler halinde
sayılı olanlarla sınırlı değildir. Aşağıdaki hak ve özgürlükler,
cinsiyet, etnik köken, ulusal, ve dini veya siyasi farklılıklar
gözetilmeksizin, cumhuriyet içerisindeki her yetişkin birey için
vardır. Bu hak ve özgürlükler, son altı hak hariç olmak üzere, askıya
alınamaz, etkileri azaltılamaz, sınırlandırılamaz, engellenemez.

Konuşma Özgürlüğü ve Aktivizm

Her insanın serbest konuşma özgürlüğü, medya özgürlüğü, toplanma ve
barış içerisinde protesto yapma özgürlüğü vardır. [7]

Medyanın özel etki gruplarınca tekelleştirilmesini engellemek ve
medyada çoksesliliği gerçekleştirmek için, dergi, radyo, televizyon,
İnternet, elektronik kanallar ve diğer yayın organlarının kullanımı
yasalarla düzenlenecek ve katılım teşvik edilecektir.

Gereksiz oto-sansürün engellemesi için, politikacılara, ünlülere ve
kamu görevlilerine yönelik eleştiriler ve hakaretler, belirli
iftiralar haricinde, şahsa hakaret içeriyor diye cezalandırılamaz.

Yazılı basın istisna olmak üzere, genel seçimlerden bir ay önce
kablolu, elektronik, uydu veya radyo frekansları kullanan tüm medyanın
hergün, prime-time dilimlerinde, politik tartışmalara birer saatlik
yer ayırmaları zorunludur. Aynı düzenleme yerel seçimlerden iki hafta
öncesine kadar, yerel medya tarafından da sağlanmalıdır. Seçim
bölgelerinden en az %2 oy almış veya imza toplayabilmiş adaylar, halka
açık bu tartışma programlarına eşit süre ile katılmaya hak
kazanacaklar. Halkın içindeki popüler ve popüler olmayan tüm
fikirlerin özgür bir ortamda tartışılabilmesi fırsatının sağlanması,
halk için halk tarafından oluşturulmuş bir halk hükümetinin en önemli
şartıdır.

İnanç ve İnkar Özgürlüğü

Tüm insanlar herhangi bir inanç edinme ve uygun gördüğü bir dine bağlı
olma hakkına sahiptirler. Bu inanç özgürlüğü tapınaklar, camiler,
sinagoglar, kiliseler, okullar, vakıflar ve benzer amaçla kullanılan
diğer tüm yapı ve derneklerin kurulmasını da içerir. Benzer şekilde,
tüm insanların herhangi bir inanç edinmeme ve bir dine mensup olmama
özgürlükleri vardır. Ateizm ve inkârcı-fikir özgürlüğü vakıflar,
organizasyonlar, kulüpler, okullar ve bu amaçlarla kullanılan diğer
tüm yapı ve derneklerin kurulmasını ve işletilmesini içerir. [8]

Haksız Ayrımcılığa Karşı Olma Hakkı

Irk, cinsiyet, renk, ulusal köken, servet, inanç ya da politik bağları
her ne olursa olsun tüm insanlara eşit hak ve fırsatlar tanınmıştır.
[9]

Adalet Arama Hakkı

Tüm insanlar ve/veya tüzel kişiler, herhangi bir kısıtlama ve gecikme
olmaksızın, başlarına gelen tüm haksızlık ve suçlamalara karşı adalet
talep etme hakkına sahiptirler. Adalet arama sürecini ve giderleri
azaltmak için, yasalarda belirlenen koşullara uygun gönüllü
vatandaşlar tarafından idare edilen gayriresmî yerel tahkim ve uzlaşma
merkezlerinin kurulması yerel hükümet tarafından teşvik edilir ve
kolaylaştırılır. [10]

Bilgi Edinme Hakkı

Vatandaşlar belirli konulardaki hükümet bilgilerinin yayınlanması için
dilekçe verme hakkına sahiptirler.  Hükümet kayıtları
oluşturulduğunda, kamu için ulaşılabilir hale getirilir. Özel
durumlar, ulusal güvenlik ve gizlilik esasına göre yasama organı
tarafından belirlenir ve yargı denetimine tabi olurlar.

Temiz Hava, Su ve Toprak Hakkı

Vatandaşlar temiz hava, su, toprak ve çevresel koruma haklarına
sahiptirler. Hükümet, yenilenebilir enerjinin azami kullanımı ve en az
çevresel etki ile, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayı teşvik eder.

Serbest Dolaşım Özgürlüğü

Tüm insanlar cumhuriyetin kamu arazileri içerisinde serbestçe seyahat
edebilir, sınırlarından yasal bir şekilde; engel ya da gecikme
olmadan, giriş ve/veya çıkış yapabilirler. Bu haklar genişletilerek
malların dolaşımı da buna dahil edilir. [11]

Mahremiyet Hakkı

Casusluk, kulak hırsızlığı, haneye veya bahçeye izinsiz giriş, kişisel
gizliliği  olan bilgileri elde etme ve/veya açığa çıkarma gibi özel
yaşam alanlarında tüm insanların gizlilik ve özgürlük hakları
vardır.[12]  Bu haklar, başka insanların fiziksel zarar görmelerini
engellemek için ihlal edilebilir. Bu haklar, acil bir durum var
olmadığı sürece veya yasalarla belirlenmiş haklı bir nedene dayalı bir
yargı izninin haricinde iptal edilemez. Bireylerin toplum içinde
yüzlerini gizleme hakları yoktur.

Ticaret Yapma ve Servet Sahibi Olma Hakkı

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan servet birikimi ve
transferi yasalarla düzenlenmelidir. [13]

Doğal kaynaklar bir bütün olarak tüm vatandaşların mülkiyetidir, ve
buralardan elde edilen gelirin tümü kamu projeleri ve kurumlar
üzerinde kullanılacaktır. Sağlık, ilaç ve eğitim  gibi hayati önem
taşıyan sektörlerde sağlıklı bir rekabetin oluşturulması ve bunun
devamının sağlaması için kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşların özel
şirketlere karşı rekabet etmesi sağlanacaktır.

İnsan organlarını pazarlamak, kumar oynamak, para ve mal üzerinden
faiz veya tefecilik yapmak, sigara, alkol ve uyuşturucu üretimi ve
satışı yapmak, ve fuhuş gibi bireylerin veya grupların
zayıflıklarını/çaresizliklerini istismar eden ve bu tür pazarlarda
çalışanlara veya topluma aşırı derecede zarar veren pazarlar “zararlı
pazarlar” olarak kabul edilir ve sıkı yasal düzenlemelere tabi
tutulurlar. Sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin satışı ve/veya
tüketimi yetişkinler için yasaklanamaz. Yasaklanan veya sıkı yasal
düzenlemelere tabi tutulan maddeler veya hizmetler de yasalarla
yasaklanır veya sıkı biçimde düzenlenir. [14]

Servetin bir kaç kişin elinde toplanmasını önlemek amacıyla, zenginlik
ve miras için tekelleşmeyi engelleyen yasalar yapılacak ve varlık ve
miras orantılı bir biçimde vergilendirilecektir. Vatandaşların fikri
mülkiyetleri belirlenecek yılı aşmamak koşuluyla patent yasaları ile
koruma altına alınırlar.[15]

Sosyal Yardım Hakkı

Tüm vatandaşlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar,
cumhuriyet imkanları dahilinde zaruri gıda maddelerine, temel sağlık
hizmetlerine, eğitime, istihdam fırsatlarına, can ve mal güvenliğine
hak sahibidirler.[16] Yıllık bütçenin en az beşte biri bu hizmetler
için ayrılır.[17] Kuruluşlar veya alıcılar tarafından istismar
edilmeleri durumunda bu haklar sınırlanabilir ya da askıya
alınabilirler.

MADDE IV

Cumhuriyetin yasama yetkileri, halkın temsilcisi olan, her konuda açık
tartışma ve istişare yoluyla anayasaya uygun olarak görev yürüten
seçilmiş bir Ulusal Meclisine aittir. [18]

Anayasayı ve uluslar arası antlaşmaları veya laik federal hükümetin
yasalarını ihlal etmemesi koşuluyla, devlet ve yerel yönetimler dini,
sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer kaygı ve görüşleri yansıtan
yasalar yapabilir.

Cumhuriyetin toplam nüfusunun en az % 1′i nufusa sahip bölgeler
bağımsız birer bölge olarak tanımlanırlar ve seçimler ilçelere bağlı
olarak gerçekleştirilir.

Nüfusu % 1′inin altında bulunan bölgelerin nufusu % 1’e ulaşıncaya
veya bu sayıyı aşıncaya kadar  yakındaki bir coğrafi bölgenin nüfusuna
eklenir.

Ulusal Meclis koltukları, ‘her ilçe için en az bir koltuk’ temeline
göre tahsis edilecektir, %1′in katları nüfusa sahip ilçelere kat
başına fazladan bir koltuk tahsis edilir.

İki partili sistemin engellenebilmesi ve azınlıktaki politik
eğilimlerin temsili için için oy pusulaları tercihli oy kullanımına
olanak veren bir biçimde tasarlanacak, öyle ki, seçmenler tercih ve
önem sıralarına göre adayları oylayabileceklerdir.

Ulusal Meclis’e aday olmak için gerekli koşullar şunlardır: vatandaş
olmak ve seçim için aday olduğu bölgenin sakini olmak. Aday olmak veya
seçilmek için minimum veya maksimum bir yaş sınırı yoktur.[19]

Onsekiz yaşını doldurmuş her vatandaş seçmen olma hakkına sahiptir.
Hapishane’de olmak veya suç işlemiş olmak seçimlerde oy kullanma
hakkına engel olamaz.

Demokratik bir toplumda bilinçli seçmenlerin önemli rolünü göz önüne
alarak, ilçelerde çalışan her adayın da dahil olduğu belediye
binalarında toplantılar ve tartışma ortamları oluşturulmasına olanak
sağlamak federal ve yerel yönetimlerin birer görevidir. Siyasi
tartışmalara halkın katılımını teşvik etmek için, ilçedeki belediye
binası toplantılarına en az dört saatlik katılan her seçmene, yasa ile
belirlenmiş olan asgari ücretin altında olmamak koşuluyla, bir
kereliğine tam-gün maaş ödenir.

Ulusal Meclis koltukları, ikamet ettikleri bölgelerde çoğunluğun
oylarını toplayabilen adaylara verilecektir. Tek üyeli ilçelerdeki
oylar alternatif oy bazında yapılacak, diğer yandan, birden fazla
üyeli ilçelerdeki oylar tek transfer oy esasına göre yapılacaktır.

Ulusal Meclis üyeleri, yeniden seçilmedikleri sürece, yeni yılın ilk
ayının ilk gününden başlayarak beş yıllık bir dönem hizmet verirler.

Görev ve sorumlulukların devir teslimi ve yumuşak bir geçişin
sağlanabildiğinden emin olmak için, seçimler, mevcut Ulusal Meclis
üyelerinin görev süreleri bitiminden doksan gün önce sonuçlandırılmış
olmalıdır.

Ölüm veya istifa olması halinde, ayrılan Ulusal Meclis üyesinin kalan
görev süresini tamamlamak için aynı ilçeden yeni bir Ulusal Meclis
üyesi seçilir.

Yasa tasarıları üzerinde basit çoğunluk veya daha fazla oy sağlanması
ile yasalaşan Meclis kararları için her Ulusal Meclis üyesi bir oy
taşır.

Gözlemci Komisyonu

Devleti, tüzel ve özel ilgi alanlarının olası zararlı etkilerinden
korumak için, Ulusal Meclis üyelerinin finansal işlemleri ve lobi
faaliyetleri gözlem altına alınır. Zihinsel engelli ve sabıka kaydı
olanların dışında kalan tüm yetişkin bireylerin vatandaşlık numaraları
arasında, canlı bir televizyon programında gerçekleştirilecek bir
çekiliş aracılığıyla, Gözlemci Komisyonu için Ulusal Meclisi
üyelerinin üç katı sayı çoğunluğunda aday seçilir. Çekilişten sonraki
ilk ay içerisinde seçilmiş Ulusal Meclis üyeleri, kazanan numaraların
1/3 ünü kamu yoklaması ve sorgulama sonrasında görev için onaylar. Her
Ulusal Meclis üyesi de bu Gözlemciler tarafından izlenecektir. Her
Gözlemci başına on kişi düşecek şekilde, rasgele atanırlar ve böylece
bağımsız ve farklı Gözlemciler aracılığıyla dikkatli bir incelemenin
gerçekleştirilmesine olanak sağlanır. Gözlemci Komisyon üyeleri,
seçilmiş Ulusal Meclis üyelerinin harcama listesi ve tüm finansal
işlemlerini izleme, inceleme ve mahkeme çağrısında bulunma haklarına
sahiptirler, her altı ay süre ile bu finansal kayıtları yasaya göre
kamu ile paylaşırlar. Şüpheli finansal işlemlerin tespiti durumunda,
kamunun güvenini kötüye kullandığı için şüpheli duruma düşen Meclis
Üyelerine dört gözlemcinin onayı ile ihtar çekilecek ve bir ay
içerisinde görevden-alınmaları için Meclis tarafından bir duruşma
belirlenecektir. Ulusal Meclis’in eski üyelerinden birinin görevdeyken
yasadışı finansal işlem yaptığını, yancılık yaptığını veya görevini
suistimal ettiğine dair delil sunan her vatandaş mahkemede söz sahibi
olacaktır. İlk soruşturma ve muhtemel sebeplerin keşfi sonrasında, alt
mahkemede eski Meclis üyesine karşı vatandaş davası başlatılmalıdır.
[20]

Kamu görevlileri ile özel bir toplantı yapmak isteyen herhangi bir
birey veya grup, yasanın bir gereği olarak, muhtaçlara gıda, barınma
ve sağlık gibi gerekli ve faydalı olan bir yardımda bulunmalıdır. Kamu
görevlileri böylesi yardımları kabul eden hayırsever organizasyonlara
üye olmamalı ve buralardan mali yardım almamalıdır.[21]

Ulusal Meclis ve Gözlemci Komisyonu üyelerine medyan (orta) gelirin
altında ödeme yapılmamalı ve bu ödeme medyan gelirin beş katını
geçmemeli. Gözlemcilerin dönemi yeni Ulusal Meclis seçimi ile sona
erer ve Gözlemciler birden fazla dönem için hizmet edemezler.

Ulusal Meclis’ne aşağıdaki yetkiler temin edilmiştir:

Adalet ilkelerine uygun olarak; yasa çıkarma, inceleme, değiştirme ve
yürürlükten kaldırma yetkisi. [22]
Cumhuriyetin düzgün işleyişini sağlamak ve korumak için gerekli olan
politika ve stratejileri üretme yetkisi. [23]
Toplam beş yıllık bir hizmet süresi için bir başbakan ve bakanlar
kurulunu tayin etme ve/veya yenileme yetkisi. [24]
Başbakan veya onun bakanlarından herhangi birisinin görev süresini
erkenden sonlandırma yetkisi. [25]
Vatandaşlığa kabul şartları ve kriterlerini düzenleme yetkisi.[26]
Ulusal Meclis de dahil olmak üzere, devletin her düzeyinde, ödeme ve
tazminat tasarılarını düzenleme yetkisi. [27]
Yüzde 20’yi geçmemek koşuluyla bireyler ve şirketler için vergi
belirleme yetkisi. [28]
Ağırlıklar, uzunluklar, zaman uyumluluğu ve cumhuriyet içerisindeki
asgari ücret için kriterler belirleme yetkisi. [29]
Altın veya gümüş karşılığının sağlanabilmesi şartı ile, legal ihale
yoluyla para basma yetkisi. [30]
Cumhuriyet adına faizsiz borç para verme ve/veya alma yetkisi. [31]
Gelişme ve iyileştirme amacıyla kamu arazilerini kiralama yetkisi. [32]
Vahşi hayatı ve doğal ekolojik dengeyi muhafaza etme ve kollama yetkisi. [33]
Her devlet acentesi için fon tahsis etmek ve bütçeleri onaylama yetkisi. [34]
Hükümetin tüm şube/bölüm/müdürlük denetimi için teftiş yetkisi. [35]
Cumhuriyet adına yerel ve/veya yurt dışında yasal takibat başlatma ve
dava açma yetkisi. .[36]
Yabancı uluslarla/halklarla sözleşme ve antlaşmalar kurma yetkisi. [37]
Kara, deniz ve hava için bir ordu kurma yetkisi. [38]
Ülkenin savunulması adına nüfusun tüm parçalarının fedakarlıkta
bulunması ve gerekirse bu uğurda acı çekmeye hazır olması için bildiri
yayınlama yetkisi. [39]
Cumhuriyet içerisindeki insanların güvenliği ve haklarının korunması
için bir güvenlik gücü kurma yetkisi. [40]
Yabancı ülkeler arasındaki silahlı çatışmalara son vermek için
barışçıl yollarla arabuluculuk yapma yetkisi. [41]
Yabancı ülkelerde zulüm gören mazlum insanlara sığınma hakkı
sağlayarak onlara yardım ve/veya destekte bulunmak, veya onların
böylesi bir isteği üzerine müzakerelerde bulunabilme yetkisi.[42]
İhtiyaç halinde olan herhangi bir yabancı ülkenin ve/veya insanın kriz
dönemini rahat atlatabilmesi adına insani yardım ve/veya destek
sağlama yetkisi. [43]
Cumhuriyet eğer fiziksel saldırı altında ise, ve/veya kendi güvenliği
ve/veya vatandaşlarının güvenliği tespit edilebilir yakın bir tehdit
altında ise, savaş ilan etme ve savaş kabinesi düzenleme yetkisi. [44]
Açık bir saldırı ve/veya işaretleri beliren belirli bir saldırı
tehlikesi durumunda, cumhuriyetin, halkın ve topraklarının müdafaası
için orduya çağırma yetkisi. [45]
Ulusal Meclis, toplantı işlemlerinin düzenlemesini yapan, Ulusal
Meclis üyelerin arasından bir sözcü seçer.

Ulusal Meclis, Cumhuriyetin ve vatandaşlarının mutluluğunu
ilgilendiren yürürlükteki yasalar, ödenek ve/veya her türlü meselenin
müzakere edilmesi için, en az her doksan günde bir, üç gün süre ile
toplanır. Ulusal Meclis, bu toplantının süresini belirli ihtiyaçlara
göre kısaltmak veya uzatmak için oy verebilir.

Ulusal Meclis,  üyelerinin en az 1/3 çoğunluğu sağlandığı takdirde
farklı zamanlarda da, sözcüye bağlı olarak, yıl içerisinde toplantıya
çağrılabilir. Toplantı için yapılan bu çağrılar kamuya açık bir
şekilde  duyurulmalı ve tüm Ulusal Meclis üyelerine yazılı olarak
bildirilmelidir.

Savaş ya da tehlike zamanlarında Ulusal Meclis, fiziksel olarak
gerçekleştirilen toplantılardan muaf tutulabilir ve karar alımları
Meclisin saygın üyelerinin imzalarının toplanması ve Meclis üyelerinin
2/3 oy çoğunluğunu sağlanabilmesi ile yapılır.

MADDE V

Barış Yurdu Cumhuriyeti’nin yürütme yetkileri Ulusal Meclis tarafından
atanan bir başbakana kazandırılır. [46]

Başbakan, Ulusal Meclisinin onayına sunulmak üzere kendi bakanlar
kurulunun seçimi ile sorumludur.

Başbakan, Ulusal Meclisinin onaylanan politika ve stratejilerini
gerçekleştirmekle sorumludur.

Başbakan,  şubelerin sorunsuz bir şekilde çalıştığından ve bütçe
hazırlığının doğru yapıldığından emin olmak için gerekli düzenlemeleri
ve yaptırımları oluşturan tüm hükümet şubelerinin idare ve
yönetiminden sorumludur.

Başbakan, kamu hizmetleri ya da cumhuriyet içerisindeki insan
hayatının iyileştirilmesi için gerekli olan planlama, bütçeleme ve tüm
kamu projeleri ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve
yürütülmesinden sorumludur.

Başbakan, şunları içeren tüm özel sektör projelerinin/ faaliyetlerinin
düzenlenmesinden sorumlu olacaktır: imalat, madencilik, enerji, tarım,
ticaret, hizmet, inşaat, ulaşım, seyahat, eğitim, sağlık, teknoloji,
hayır kurumları ve halk tarafından meşru biçimde talep edilen her
türlü aktivite veya düzenlemeler.

Başbakan, yabancı uluslara/devlet adamlarına cumhuriyeti tanıtır ve
cumhuriyeti ilgilendiren, Ulusal Meclisin onayı haricinde
bağlayıcılığı olmayan müzakerelere/tartışmalara katılır.

Başbakan, belirlenmiş her Ulusal Meclis toplantısı öncesinde kendi
faaliyetlerinin ayrıntılı bir raporunu sunar. Başbakan’nın
kararlaştırılmış olan Ulusal Meclis toplantılarında bulunma
zorunluluğu vardır. Başbakan, Meclis sözcüsünün isteği üzerine,
planlanmamış olan oturumlara da katılmalı ve Meclis üyelerini
ilgilendiren sorulara cevap vermeli, cumhuriyetin durumu üzerine
aydınlatıcı bilgiler sunmalıdır.

MADDE VI

Cumhuriyetin yargı yetkileri bağımsız bir Yüksek Mahkeme ve onun alt
mahkemelerine kazandırılır. Yüksek Mahkeme anayasa uyarınca, ulusal ve
yerel yasamacılar tarafından geçişi verilen kabul yasaları üzerinde
yargısal denetim hakkına sahiptir. [47]

Yüksek Mahkeme, Ulusal Meclis tarafından atanan on iki yargıçtan
oluşur. Bu yargıçlar bütünlüğü korudukları, uygun bir şekilde yönetimi
yürüttükleri ve işlerine sürekli katılım gösterebildikleri sürece,
görev başında olmaya hak kazanacaklardır. Bir kişi, Yüksek Mahkemeye
iki kez atanamaz.

Yüksek Mahkeme, Federal Mahkeme yargıçlarının atanmasından, Başbakan,
bakanlar ve/veya herhangi bir Ulusal Meclis üyesine karşı yapılan
suçlama saldırılarından ve/veya yasai takibat yönetiminden ve/veya
ihanet vakaları yönetiminden sorumludur.

Yüksek Mahkeme, devletler veya devlet ve federal hükümet arasındaki
davalarda esas yargı yetkisine sahiptir.

Yüksek Mahkeme, ayrıca, alt mahkemelerin temyiz konularında da son söz
sahibi olacaktır.

Yüksek Mahkeme kararları 2/3 veya daha fazla oya dayalı olarak
bağlayıcılık kazanır. [48]

Yüksek Mahkeme üyesinin maaşı Meclis üyesinin maaşına eşit olacaktır.

MADDE VII

Bir mahkeme emri ile desteklenen belirli bir suç ile itham edilmiş tüm
kişilerin anayasal hakları, Madde III’te belirtildiği gibi geçici bir
süre askıya alınıp aşağıdakilerle değiştirilecektir.

Masum kabul edilme Hakkı

Tüm insanlar, suçlu oldukları kanıtlanana kadar masum kabul edilirler.
Suçu isbat etme sorumluluğu suçlayan kişiye veya kuruma aittir.
Suçlama için sunulan güvenilir kanıtların değerlendirilmesi sonucunda,
mahkeme tarafından ileri bir tutuklama kararı verilmediği sürece kişi
24 saatten daha uzun bir süre göz atında tutulamaz. Hiçbir tutuklu
fiziksel veya psikolojik işkenceye maruz bırakılamaz ve/veya küçük
düşürülemez veya fiziksel ve psikolojik baskının herhangi bir formu
ile itiraf için bir zorlamada bulunulamaz.  Eğer mahkeme, sanığı ileri
sürülen suçlamalardan masum bulursa, aynı dava üzerinde başka yasal
işlemler yapılamaz veya aynı dava için suçlamalar öne sürülemez.[49]

Hızlı ve Adil Duruşma Hakkı

Bir suç ile itham edilen herkes önyargısız, tesirsiz veya adaletsizlik
oluşturabilecek dış etkenlerden serbest olma ve adil yargılanma
hakkına sahiptir. Suçlanan kişinin de gereksiz geçikme olmaksızın
hızlı bir şekilde yargılanma hakkı vardır.[50]

Avukat Tutma Hakkı

Bir suç ile itham edilen herkes bir avukat aracılığı ile temsil edilme
hakkına sahiptirler. Eğer sanık bir avukat bulmaya veya finanse etmeye
güç yetiremiyorsa, sanık için herhangi bir gider oluşturmaksızın bir
avukat sağlamak hükümetin sorumluluğundadır. [51]

Yasalar ile Ahlak Kuralları arasında Ayırım

Ahlak dışı olan tüm eylemler yasadışı olmak zorunda olmadığı gibi tüm
yasadışı eylemler de ahlakdışı olmak zorunda değildir. Başkalarına
zarar veren davranışlar yasa ile yasadışı yapılabilir, ancak topluma
zarar vermeyen veya az etkide bulunan davranışlar yasadışı olarak
görülmez. Toplum adına hareket eden hükümet vatandaşların, toplumun,
ailenin ve çocukların fiziksel/zihinsel sağlığını, insanlık onuru ve
bütünlüğünü, uluslararası barış ve ekolojik sistemi korumak için
yasalar üretir.

Suça Uygun Ceza

Mahkemeler, yargıçları tarafından karara bağlanan tüm hükümlerin ve
cezaların işlenmiş olan suçun doğasına uygun ve orantılı olduğunu
garanti altına almakla yükümlüdür. Bu sebeple, aşırı miktarda kefaret
belirlenmez, aşırı para cezaları dayatılmaz, acımasız ve gerekçesiz
cezalandırmalar da makul görülmez. [52]

Fiziksel Cezalandırma

Fiziksel cezalandırma yasadışıdır; ancak kalıcı yaralanma/yara
izlerine veya vücut üzerinde aşırı acıya neden olmaması koşuluyla asli
sebebinin toplum önünde teşhir amacı gütmesi durumunda fiziksel ceza
tercih edilebilir. [53]

Yüzleşme Hakkı

Bir suç ile itham edilen kişi kendisini suçlayanlarla yüzleşme hakkına
sahiptir. [54]

İtiraz Hakkı

Farklı bir yargıcın başkanlığında yürütülen yeni bir duruşmanın
talebinde bulunarak, tüm insanların, kendi aleyhlerine buldukları bir
mahkeme kararına itiraz etme hakları vardır. Olayların tam bir
analizinin yapılmadığı veya her iki duruşmada da adil bir tavrın
sergilenmediği inandırıcı delillerle kanıtlanmadıkça itiraz hakkı
sadece bir kez gerçekleştirilebilir. Bu şartların sağlanması durumunda
konuya Yüksek Mahkeme başkanlık edecek ve kararı tüm diğer hükümlerin
yerine geçecektir. [55]

MADDE VIII

Hükümet, doğal kamu kaynaklarından elde edilen ürünlerin yasal
satışlarından elde edilen gelirlerle ve hükümetin hizmetleri ve
vergilendirmesiyle üretilen hazine ile finanse edilir. Doğal kaynaklar
özel kurumlara veya yabancı devletlere satılamaz. Kaynakların
işletilmesi için yapılacak ihaleler kamuya açık olmalı ve ondokuz yılı
geçmemeli. İhaleler her ondokuz yılda bir tekrar ulusal meclisin
onayına sunulmalı.

MADDE IX

Barışyurdu hükümetinin tüm şubeleri tam bir şeffaflık ve açıklık ile
çalışacaktır. Zabıtlar halka açık olarak kayıt altına alınmalı ve
Ulusal Meclisin tüm toplantıları açık bir seyirci kitlesine
ulaştırılmalıdır.[56]

Cumhuriyetin ve/veya vatandaşların genel refahı için güvenlik
tehlikesi oluşturduğuna kanaat getirilmiş olan konular, şeffaflık
ilkesi için biricik istisnadır. Bu gibi durumlarda, yapılan her çeşit
müzakerelerin kayıtları en fazla bir yıl süre ile kamuya gizli
tutulur, bu süre on yılı aşmamak koşuluyla sadece Yüksek Mahkeme onayı
ile uzatılabilir. [57]

MADDE X

Devlet memurları, kamu çalışanları ve seçilmiş Ulusal Meclis üyeleri,
devlete veya Ulusal Meclise hizmet ederlerken başka herhangi bir
pozisyona sahip olmayacaklardır.

Tüm devlet memurları, kamu çalışanları ve seçilmiş Ulusal Meclis
üyeleri görevlerine başlamadan önce Cumhuriyet Yemini etmelidirler:

Cumhuriyet Yemini: “Ben [kişinin ismi buraya girer] tüm benliğimle
Allah’ın ve bu cumhuriyetin vatandaşlarının önünde, yeteneklerimi en
iyi şekilde kullanarak bana verilen [atanılan rolün/görevin adı buraya
yazılır] görevimi en iyi şekilde sürdürerek, anayasanın ve
cumhuriyetin bütünlüğünü koruyacağıma yemin ederim. Hayatımı
cumhuriyetin yasa ve düzenlemelerine göre yaşayacağıma ve en yüksek
ahlaki değerleri ayakta tutacağıma yemin ederim. Ben cumhuriyetin
yararına çalışmak ve onun vatandaşlarının hayatlarını iyileştirmek
için en iyi şekilde çalışacağıma ve sürekli çaba göstereceğime yemin
ederim. Hiçbir biçim ve yöntem ile içinde bulunmuş olduğum konum ve
yetkilerimi kişisel çıkarlarım uğruna kullanmayacak ve heba
etmeyeceğim. Adil ve dürüst olanın ötesinde hiç bir kimsenin, grubun
veya tüzel kişiliğin çıkarı için çalışmayacağıma yemin ederim. Her
nerede olursam olayım barış, adalet ve eşitlik yasalarını korumak ve
kollamak için mücadele vereceğim. Bu yeminim üzerine Allah’ı şahit
tutarım, O bana rahmet etsin ve her zaman doğru olanı yapma cesaret ve
ferasetini gösterebilmem için bana yol göstersin. [58]

Bu yeminin bozulması yasal işlem başlatma ve/veya görevden alma için
esas alınır. Agnostik, ateist veya bir inkârcı Allah/Tanrı kelimesini
“vicdanım” veya “vatandaşlık görevlerim” olarak değiştirebilir.

MADDE XI

Ulusal Meclisinin açıkladığı savaş-ilanı dışında, devletin hiç bir
şubesi, veya cumhuriyet içerisindeki hiç bir kişi, doğrudan veya
dolaylı olarak hiç bir ülkenin veya ulusun komplo ve/veya gizli yahut
silahlı operasyonlar yoluyla istikrasızlaştırılması ya da zarar
görmesi için finansta bulunamaz, sponsorluk yapamaz ve işbirliği
içerisine giremez. [59]

MADDE XII

Devlet sanat, bilim, keşif, teknik alandaki yenilikler, toplum
çalışmaları, yardımseverlik ve cumhuriyet kapsamındaki iyi iş etiğini
destekler ve teşvik eder. [60]

Rol modeller sayesinde iyi vatandaşlığı yükseltmek için, Meclis,
Başbakan ve Meclis liderleri tarafından televizyonda takdim edilmek
üzere yıllık ödüller belirleyecektir. Bu ödüller beş vatandaşı ve
vatandaş olmayan beş kişiyi aşağıdaki kategorilerin her biri ile
birbirinden ayrıt eder ve böylece ödüllendirir: Sanatçılar, Sporcular,
Yazarlar, Mavi yakalı işçiler, Eğitimciler, Girişimciler,
Özgürlük-savaşçıları, Şahsi yardımseverler, Mucitler, Veliler,
Barış-gönüllüleri, Finansal yardımseverler, Kamu çalışanları, Bilim
insanları, Öğrenciler ve Gençler. [61]

Hükümet ayrıca, izinsiz çoğaltma ve ihlallere karşı fikir haklarının
korunmasını sağlayacaktır. [62]

MADDE XIII

Barışkent, Cumhuriyetin kalıcı başkenti olarak gösterilmelidir.
Çoğunluğun kullandığı dil Cumhuriyetin resmi dili olmalıdır. [63]


MADDE XIV

Bir kuşak tarafından yazılan anayasa ve yasalar o kuşaktan sonra
geçerliliğini yitirir. Her anayasa, bu da dahil olmak üzere, kırk yıl
içerisinde geçerliliğini yitirmelidir. Kırk yıl içerisinde değişimi
gerekli kılan bu hüküm kaldırılamaz veya değiştirilemez. Vade bitim
gününden bir yıl önce, bu anayasa yasalara göre kamunun tartışmasına
sunulacak ve bu anayasadaki bir kısım veya tüm maddeleri içeren yeni
bir anayasa,  Ulusal Meclis üyelerinin ¾ oranında sağladığı çoğunluk
tarafından tasdik edilip onaylanmalıdır. Gerekli görülen çoğunluk
sağlanamazsa anayasanın geçerlilik süresi otomatik olarak bir yirmi
yıl daha uzatılacaktır.

Yeni Anayasa için yapılacak tartışmaları ve referandumu adil ve özgür
bir ortamda gerçekleştirmek ve gerekli mekanizmaları oluşturmak için
ülkedeki avukatlar ve hakimler arasından kura yoluyla seçilecek 12
kişilik bir hukuk komisyonu yetkiye sahip olacaktır. Bu 12 kişilik
hukuk komisyonun seçilmesi işlemini yürütme görevi Dördüncü maddede
sözü geçen Gözlemci Komitesinin yetkisi dahilindedir.

Bu Anayasanın geliştirilmesine yönelik değişiklikler, anayasanın
mevcut maddeleri doğrultusunda, Ulusal Meclisinin 5/6 ve Yüksek
Mahkeme üyelerinin 5/6 destek oylarına dayalı olarak yapılabilir. Tüm
değişiklikler, gereğince listelenmeli ve bu anayasanın orijinal
metnine ekleme yapılmamalıdır. [64]

Allah bizim güvencemizdir…


[1] Kuran 16:90-91

[2] Kuran 48:10

[3] Kuran 22:78. ( 49:14 ayeti, Yaratıcısının  otoritesini kabul
ederek O’nunla da barış yapmış olan ve Gerçeğin mesajını kabul eden
barış gönüllülerini sıradan barış gönüllülerinden ayırıyor. Kurandaki
bu barış gönüllülerine mümin denir, yani, ‘kabul eden kişi’ demektir.)

[4] Kuran 2:62; 2:135-136, 208

[5] Kuran 2:217; 5:07; 9:2; 8:61; 2:208

[6] Kuran 8:72; 16:91,92

[7] Kuran 71:5-9

[8] Kuran 10:99, 18:29, 88:21-22; 2:256

[9] Kuran 49:13; 5:8; 3:195; 4:124; 16:97

[10] Kuran 4:148, 42:39

[11] Kuran 29:56

[12] Kuran 24:27-29, 49:12

[13] Kuran 3:14

[14] Kuran 2:275; 5:90; 3:130;

[15] Kuran 59:7; 2:215

[16] Kuran 30:38, 59:7

[17] Kuran 8:41

[18] Kuran 42:38; 5:12

[19] Kuran 46:15, 49:13

[20] Kuran 2:188

[21] Kuran 58:12-13

[22] Kuran 4:58

[23] Kuran 12:47-49

[24] Kuran 4:59

[25] Kuran 58:11

[26] Kuran 60:10

[27] Kuran 28:27

[28] Kuran 8:41

[29] Kuran 6:152, 7:85

[30] Kuran 9:34

[31] Kuran 2:275, 2:282

[32] Kuran 7:74

[33] Kuran 5:1-2, 30:41

[34] Kuran 17:27-29

[35] Kuran 17:36

[36] Kuran 42:39

[37] Kuran 8:72

[38] Kuran 8:60; 9:36,122

[39] Kuran 9:41

[40] Kuran 22:41

[41] Kuran 49:9-10

[42] Kuran 4:75, 8:72

[43] Kuran 2:177

[44] Kuran 2:190-193

[45] Kuran 8:65, 9:41

[46] Kuran 27:32

[47] Kuran 4:58

[48] Kuran 42:38

[49] Kuran 10:68, 24:11, 49:12

[50] Kuran 4:58

[51] Kuran 26:12-14

[52] Kuran 16:126

[53] Kuran 24:1-18. 5:38; 13:4; 2:166; 6:94; 7:160; 7:167; 9:110;
47:15; 47:22; 21:93; 22:19; 23:53; 12:31; 12:50; 5:33; 7:124; 20:71;
26:49; 13:31

[54] Kuran 49:12

[55] Kuran 21:78-79

[56] Kuran 58:9

[57] Kuran 58:9-10

[58] Kuran 48:10

[59] Kuran 2:11-12, 2:204-205, 38:28

[60] Kuran 27:40, 34:13, 55:33

[61] Kuran 16:90; 2:177, 3:92; 5:2; 57:9; 25:63-6; 31:18; 23:1-11

[62] Kuran 3:188

[63] Kuran 17:9, 5:48

[64] Kuran 11:88

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder