15 Aralık 2013 Pazar

2 - ÜRETİMDE MÜLKİYET VARDIR ve SINIRLIDIR

ÜRETİMDE MÜLKİYET VARDIR

· Kadın ve erkek herkes çalışıp kazandığına sahip olacağı için üretimde mülkiyet vardır.  Bkn: Nisa 4/ 32

· Allah'ın emirleri doğrultusunda, O'nun çizdiği sınırlar içinde olmak üzere, Kuran, birçok ayette özel mülkiyete sahip olma hakkı tanımıştır. Bakara 2/261, 275, 282, 283; Nisa 4/2, 4, 7, 20, 24, 29; Maide 5/38; En'am 6/141; Tevbe 9/103; Nur24/27; 

· Öksüz, yetim, hasta ve muhtaç olanlar da yeme, içme, giyme ve barınma gibi haklara sahip oldukları için tüketimde ortaklık esastır.  Nisa 4/ 2; 8; İsra 17/ 26

· İnsanlar üretecekleri ya da tüketecekleri malları kendi gönül rızaları ile alıp satacakları için mübadelede serbest piyasa kuralı geçerlidir. Nisa 4/ 29


· Para, banka ve kredi işlerinde tek salahiyetli merci Devlet olduğu için tedavülde planlama esastır. 

Özel Mülkiyet Sınırlıdır

Üretimde mülkiyetin esas olduğunu ve İslam'ın özel mülkiyet hakkını tanıdığını ifade ettikten sonra, tanınmış olan bu özel mülkiyetin nasıl bir mülkiyet olduğunu kısa da olsa açıklamakta yarar vardır. İslam'ın özel mülkiyeti tanıdığının delillerinden birisi de Kuran-ı Kerim'de malların şahıslara, insanlara izafe edilmesidir. Mesela "Mallarınız ve evlatlarınız (sizin için) bir imtihandır"Teğabün 64/15. buyrulmaktadır. Ayrıca mallarını gece gündüz Allah için harcayan kimselerin alacağı mükâfattan bahseden şu ayette de "mallarım" şeklinde iyelik, mülkiyet zamiri ile izafe ederek gelmiştir: "Mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak edenler için Rableri yanında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir."Bakara 2/274.

İslam'da mülkiyet bazı başka sistemlerde olduğu gibi mutlak ve sınırsız değildir. İnsan ürettiği mallara sahip olurken bu mallar üzerinde dilediği gibi sorumsuz bir şekilde tasarrufta bulunamaz; elinde bulunan mal ve paralan dilediği gibi her istediği yere harcayamaz. Şüayb Peygamber enflasyon ve ekonomik krizlerin hüküm sürdüğü Medyen ve Eyke halklarına gönderildi. Onlar mallarını keyfe ma yaşa' diledikleri gibi kullanacaklarını sanıyorlardı. Hz. Şüayb ekonomik krizi önlemek için bir takım iktisadi tedbirler alarak bir dizi emir, yasak ve tavsiyeler ortaya koydu. "Ölçüyü ve tartıyı eksik ve noksan yapmayın. Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların mal ve paralarının değerini düşürmeyin dedi."Hud 11/84-85.

2 yorum:

  1. Kur'an pek çok ayette özel mülkiyet hakkı tanımıştır görüşünüze katılıyorum. Özellikle Bakara 261, Nisa 2 ve Nur 27'den bu sonuca ulaşıyoruz fakat bu konu için verdiğiniz örneklerden Yasin 36, Zariyat 51 ve Saffat 11'in özel mülkiyet ile bir alakası yok, neden örnek gösterdiğinizi açıklayabilir misiniz?

    YanıtlaSil
  2. ayetler yazıdan çıkarılmıştır. tşk

    YanıtlaSil